ALGEMENE ZAKEN ZANDVERHARDER.NL

Houdbaarheid
12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in originele, ongeopende
en onbeschadigde verpakking.

Opslagcondities
Opslaan in koele en droge omstandigheden. Beschermen tegen vorst en direct
zonlicht.

Chemische bestendigheid
Bestendig tegen agressief zacht water, verdunde oplossingen van zuren en alkaliën (huishoudelijke chemicaliën). Niet geschikt voor blootstelling aan sterke chemicaliën.

Mechanische bestendigheid
Geschikt voor lichte belasting zoals:
– Voetgangerszones en voetpaden
– Terrassen
Niet geschikt voor zware belasting.

Applicatie
Zie hiervoor het TDS en overige specificaties. Technische optimalisatie:
– De oppervlakte moet droog, gezond, vast, stofvrij en zuiver zijn. Aanwezige algen en mossen moeten vooraf voldoende verdelgd en verwijderd worden.
– Zandvoegen dienen best verdicht te zijn, zodat de zandkorrels effectief kunnen gebonden worden (evt. aftrillen met trilplaat).
– Ondergrond dient stabiel te zijn, voldoende afwatering en geen staand water te bevatten.
– Vochtopname in combinatie met direct vorstperiode lijdt tot mogelijk vochtschade.
– Over het algemeen wordt een diepere intense kleur bekomen
– Volledig uitgehard en verdicht na 5 dagen
– Voor optimale levensduur dient de volledige verzadiging tot onderzijde voeg behaald te worden. Diverse inboringen na uitharding ter bevestiging wordt aangeraden.

Beperkingen
Product niet toepassen wanneer:
– Er regenval verwacht wordt
– Er temperaturen < + 8°C verwacht worden
– Binnen 6 uren na toepassing het dauwpunt bereikt zou kunnen worden.

Product niet toepassen op de volgende niet poreuze ondergronden:
– Marmer
– Keramische tegels, terracotta en kleiklinkers
– Gepolierde natuursteen
– Elke andere niet-poreuze ondergrond

WETTELIJKE INFORMATIE
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het
eindgebruik van ZANDVERHARDER.NL-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de
huidige kennis en ervaring van ZANDVERHARDER.NL met producten die op de juiste wijze zijn
opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in
overeenstemming met de aanbevelingen van ZANDVERHARDER.NL. In de praktijk zijn de verschillen in
materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen
garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor
een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie,
op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van
het product testen voor de beoogde toepassing en doel. ZANDVERHARDER.NL behoudt zich het recht
om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel
geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering
die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te
worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en
leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale
technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren
hiervan worden op verzoek verstrekt.
Borging vindt plaats middels het managementsysteem dat is gebaseerd en gecertificeerd
op basis van NEN-EN-ISO 9001